اگر شما دوست دارید مراسم خاصی داشته باشید و بیشتر نکات را برای رقم زدن مراسمی متفاوت رعایت کرده اید، تقریبا با اطمینان به شما می گوییم که این مورد را فراموش کرده اید. میزی برای هدایایی که میهمانان برای شما می آورند درنظر بگیرید و حتما آن را هماهنگ با سبک و تم عروسی تان تزیین کنید…