هما گویا (سی و یک نما ) – امروز فضای مجازی پر بود از عکس های بی کیفیت از یک عروسی. عروس را می شناختم و فکر می کردم بار دیگر در نقش یک عروس در ف...