هر فرهنگ، شهر یا کشوری، رسم و رسوم ویژه خود را برای برگزاری مراسم ازدواج دارد اما موردی که در میان تمامی آنها عمومیت یافته، کیک عروسی است.